In order to provide you with the best possible service, this website uses cookies and external services (e.g. Google Maps) from third parties. By using this website, you agree. More Information

OK

Általános Szerződési Feltételek vállalkozóknak

letöltés: Kolarz-T&Cs-Companies-EN.pdf
letöltés: Kolarz-AGB-Unternehmen-DE.pdf

1. Általános rész

1.1Ezek a feltételek minden szolgáltatásunkra vonatkoznak, kivéve, ha írásban kifejezetten másként állapodtak meg. Ezek a feltételek ajánlatunk és a velünk kötött szerződések szerves részét képezik.

1.2 A vevő egyetért azzal, hogy még abban az esetben is, ha a vevő feltételei vitatottak, az Általános Szerződési Feltételek érvényesek. E tekintetben a szerzödés teljesítése részünkröl nem tekinthetö elfogadottnak, ha az általanos szerzödési feltételktöl eltér.

1.3 Az Általános Szerződési Feltételek minden szerzödés teljesítésére vonatkoznak, amelyek ellentmondanak a feltételeknek, csak abban az esetben érvényesek, amennyiben azokat írásban megerősítetünk.

2.Szerödés

2.1 Ajánlataink nem kötelező érvényűek, és nem köteleznek a megrendelés elfogadására.

2.2 A szerződés csak akkor kötelező erejű számunkra jogilag, ha írásban megerősítjük a megrendelést, vagy valóban megegyeznek a megrendeléssel. Értékesítési képviselőink vagy üzletkötöink ígéreti hatástalanok. Hasonlóképpen, értékesítési képviselőink vagy üzletkötöink tevékenységei nem vezetnek a megrendelések elfogadásához.

2.3 Objektíven indokolt és méltányos módosításokat a teljesitési ill. szallítási kötelezettsegben, különösen a késedelmes szallítást, elfogadottnak kell tekinteni.

2.4 A brosúrákban, rajzokban, méretrajzokban és leírásban szereplő információk és adatok, valamint azok megjelenése, különösen azok színei csak hozzávetőlegesek és nem kötelezőek. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy műszaki vagy formális változtatásokat és kiigazításokat hajtsunk végre. Az egyes árucikkek színeltérései (illusztrációik tekintetében is) a gyártás miatt lehetségesek és nem jelentenek hibát.

3. Preise

3.1 Árainkat az érvényes árlista és a megállapodás szerinti szállítási időtartam határozza meg. Az árlistában lehetséges nyomtatási hiba. A szállítási határidők elmulasztása, amelyek nem a mi hibánkból erednek, fenntartjuk a jogot a költségek emelésére.

3.2 Az általunk megadott árak, kivéve, ha kifejezetten másként szerepel, mint nettó árak, beleértve az összes díjat és adót, a Müllendorf logisztikai központból, kivéve a csomagolást, a rakományt, a szállítást, a biztosítást és hulladékkezelést. A vételi szerződés minden járulékos költségeit a vevő viseli.

3.3 Ha a szerződéskötés és a teljesítés között, ha a munkaerőköltségek és / vagy a felhasznált anyagok beszerzési költségeiben változás áll fenn, vagy a jogszabályok, a kollektív szerződés, a törény, rendelet, egyéb hivatalos intézkedések vagy a világpiaci árak változása miatt, az árak ennek megfelelően emelkedhetnek vagy csökkenhetnek , kivéve, ha a megrendelés és a teljesítés között kevesebb mint három hónap van.

4. Fizetési feltételek

4.1 A fizetés teljesítésének helye Breitenfurtban. A fizetéseketadósság-kiegyenlítő hatállyal kizárólag az általunk kijelölt számlára vagy az adósnak kijelölt személynek kell megfizetni. Az átutalással történő fizetés időbeli hatálya az általunk megadott számlára történö összeg beérkezésének idöpontja!

4.2 Ha a teljesítményben késedelmek merülnek fel, jogunk van az eddig nyújtott összes szolgáltatások felszámolására.

4.3Késedelmes fizetés esetén a vevőnek adott kedvezmények megszűnnek.

4.4 Exportszerződések esetében, ha a számlázott pénznem leértékelődik a szerződés megkötése és a kifizetés közötti idöben, e leértékelés mértékét a vevő viseli.

4.5 Abban az esetben, ha a vevő fizetési késedelembe vagy fizetésképtelenné válik, a szerződést a türelmi idő betartása nélkül felmondhatjuk. Ezekben az esetekben, tekintet nélkül a 7. pont érvényesül és jogosultak vagyunk a már kiszállított termékekek visszavételére.

4.6 Ellenkövetelésekkel való ellensúlyozás vagy a vevő bármely okból történő fizetésének megtagadása, kifejezett beleegyezés hiányában, elfogadhatatlan.

5. Szállításg

5.1 A teljesítés helye a logisztikai központ Müllendorf. Az árut a vásárlónak csomagolava a szállítóeszközre történő berakás nélkül teszik elérhetővé. Az árut elszálltásra - kifejezett írásos beleegyezés hiányában - kizárólag teherautó szállításban történö csomagolásban biztosítjuk. A vevőnek a szállítási csomagolásra vonatkozó későbbi információi nem fogadhatók el. Az árú biztonságáért a szállító felelős. A Vevőnek a feladata beszereznie az áru kivitele és / vagy behozatala, bármilyen országon keresztül történő átszállításához szükséges valamennyi dokumentumot, és ezekért ő maga felelős!

5.2A szállítási határidők, ha nem kifejezetten megállapodtak, nem kötelező érvényűek. A szállítási határidő a megrendelés hatálybalépésével kezdődik. A szállítás egyeztetett változása esetén jogunk van a szállítási határidő újradefiniálására. Nem a mi hibánkból történö késedelemért nem vállalunk felelősséget. Ebben az esetben a vevő lemond a vevöi jogról, eláll az eladásra vonatkozó szerződéstől, valamint a kártérítési igények érvényesítésétöl. Más esetekben a vevőnek nincs joga, hogy méltányossági időtartam megállapítása nélkül vonja vissza a szerződést. A szállítói kötelezettség törlödik, eröszak és egyéb késedelmek esetén, ha ezek a beszállítónál fordulnak elő (pl. tűz, sztrájk, embargó, közlekedési eszközök hiánya). Ilyen esetekben szabadon visszavonhatjuk a szerződést kártalanítás nélkül, ezt a későbbi, még nem teljesített szállítmányokra is kiterjesztjük.

5.3 A csomagolóanyagot nem veszünk át. A vevő felelős, a rendeltetési országában elöírt szabályzatnak megfelelöen, a hulladék megemmisitéséröl. Minden további a csomagolással és az áruval kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

6. Kockázat és késedelem

6.1 Függetlenül a megegyezés szerinti teljesítés helyétől és a megállapodás szerinti ártól az áru felvételére szóló értesítéssel, vagy - ennek hiányában - az előny és a kockázat mindenképpen a vevőt terheli a Müllendorf-i raktárból törtenö árufelvétellel.

6.2Átvételi késedelem esetén - függetlenül más követelésektöl - módunkban áll a megvásárolni kívánt árut a vevö nevében, a vevö költségére és kockázatára, elszállitatni, vagy a vevő nevében és számlájára raktárunkban tárolni.

7. Tulajdonjog fenntartása

7.1 A vásárlás tárgya a vételár (beleértve a Áfá-t, a késedelmi kamatot és a költségeket) teljes kifizetéséig a tulajdonunk marad.

7.2 Ezenkívül a vevőnek átadott valamennyi árura megtartjuk a tulajdonjogot, amíg a velünk szemben fennálló valamennyi követelés, ideértve a kamatok, a költségek és kiadások, nem kerlnek kifizetésre.

7.3 Mindaddig, amíg a tulajdonjog fennáll, értékesítés, zálogjog, biztonsági átruházás, közvetítés vagy más termék átruházása nem engedélyezett. Abban az esetben, ha hozzájárulunk, a vételárra vonatkozó igény már hozzánk van rendelve, mindenkor jogunk van arra, hogy értesítsük a harmadik adóst a vagyonátruházásról. A vevő köteles a tulajdonjog fenntartásának időszakában a vásárlás tárgyát eredti állaptba, megfelelöen megörizni

7.4 Az áruk visszaküldés nem tekinthető a szerződéstöl való elállásnak. Továbbra is fennmarad a jogügylet keretében fennálló minden jog, ideértve a nem teljesítésért járó károk megtérítésének jogát is.

7.5 A vevő jogosult, míg nincs fizetési késedelemben, a fenntartással szállított arut, értékesíteni. A vevő már most átengedi részünkre a viszonteladásból eredö harmadik elleni követelést az általunk elfogadott számlaösszeg értékében. A vevő továbbra is jogosult a követelésekre, amíg nem esik fizetési hátralékba vagy fizetésképtelen. A vevő azonban köteles megadni az összes iratokat, informaciókat és közölni az ügyfeleinek nevét, igy lehetöséget adva nekünk a vagyonátruházásra. A vevő köteles ügyfeleinek a vagyonátruházást nyilvánosságukra hozni.

8. Garancia

8.1 A jótállási idő 6 hónap, és a vevönek történö kockázat átruházásával kezdődik.

8.2 A vásárlás tárgyát az áruátvétel után a vevőnek azonnal ellenőriznie kell. Átvételkor azonnal észlelhetö hibák, hiányosságok vagy rossz szállítások esetében a szállítólevélen vagy részletesenfuvarlevélen ezeket meg kell jegyezni. Ha az átvétel időpontjában az azonnali ellenőrzés nem lehetséges, ezt a körülményt követelés kizárásával kell a szállítólevélre vagy a fuvarlevélre rögziteni. A vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb az értékesítés tárgyát képező árubeszerzéstől számított 5 munkanapon belül, a hiba felismerhetőségét követően, rejtett hibák, ajánlott levélben a hiba jellegének és terjedelmének bejelentése alapján, bármely más igény kizárva. Ha nem nyújtanak be vagy nem idöben nyújtanak be panaszt, akkor az árukat teljes értékünek, jóváhagyottnak kell tekinteni. Ezekben az esetekben a hibák miatti állításokkal kapcsolatos panaszokat nem tudunk figyelembe venni. A vevő köteles az ABGB 824. §-ában foglaltaknak megfelelően annak igazolására, hogy a hiba már az átadáskor meg volt.

8.3 Jótállási kötelezettségeink csak a hibás alkatrészek javítására vagy cseréjére vagy az ár csökkentésére vonatkoznak. Kötelezettségünket csak akkor orvosoljuk, ha a vevő teljes mértékben teljesítette fizetési kötelezettségeit. Az összeszerelés vagy egyéb felmerült költségekre nem vonatkoznak.

8.4 A visszatérítési igény az ABGB 933b § szerinti igénybevételre vonatkozó előírás a vevő felé történő átruházás utáni 2 év elteltével megszűnik.

8.5 A 8.1-től 8.4-ig terjedő rendelkezések nem vonatkoznak a fogyasztói ügyletekre./p>

9. Kártérítés

9.1 Felelősségünk súlyos gondatlanságért kizárt. Ezenkívül nem vagyunk felelősek a következményes károkért és nyereségvesztésért. Ettől eltérően ez a fogyasztókra vonatkozik: Felelősségünk kisebb mértékű hanyagság, személyi sérülést kizárt.

9.2 Velünk szembeni kártérítési igények feltétele a 8.2. Pont szerinti időszerű panasz a kár bekövetkezésének felismerhetőségéről. Ez nem vonatkozik a fogyasztói szerződésekre.

9.3 A vevő azonnali pénzbeni kártérítést abban az esetben követelhet, ha a termék nem javítható vagy cserélhetö, ill. a javítás nem kifizetödö.

9.4 A vevőnek bizonyítania kell az okozati összefüggést, a jogellenességet és a hibát.

9.5 A kártérítési igények a kár bejelentésétöl számított 6 hónapon belül elévülnek, legalább 2 évvel a kockázat átadását követően.

10. Termékfelelösség

10.1Minden olyan igény, amely arra hivatkozik, hogy a vevő vagy harmadik fél a termékfelelősség címével ellenünk irányul felelősségünket kizárjuk. A vevő köteles ezt a felelősségi korlátozást a vállalkozókkal kötött valamennyi megállapodásban szerepeltetni és kötelezni őket ezek további átadásra, valamint kártalanítsanak bennünket minden ilyen kötelezettség alól.

10.2 A kártérítési igények az áruk forgalomba hozatalának napjától számított 5 éven belül lejárnak. A vevő köteles ezt a határidőt jogilag az ügyfelei rendelkezésére bocsátani.

10.3 A visszatérítési igények csak abban az esetben állnak fenn, ha a vevő igazolja, hogy a hiba a forgalomba hozatal előtt, a beszállitó által jött létre.

10.4 Ezenkívül a PHG alapján fennálló felelősségünk nem tartozik az összeszerelési és / vagy használati utasítások, a biztonsági utasítások be nem tartásából vagy a törvényes vagy egyéb szabványok vagy utasítások megsértéséből eredő károkért.

11. Joghatóság és alkalmazandó jog

11.1Minden szerződéses jogviszonyból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő jogvitában, amelyben szerződő félként veszünk részt, kizárolagosan a Breitenfurt-i illetékes bíróságának vagy a vevöhöz helyileg illetékes bíróság joghatósága alá tartozik.

11.2 Kizárólagosan az oszták jog kerül alkalmazásra - az ENSZ Értékesítési Egyezmény megállapodása szerint. A szerződés nyelve német.

12. Egyéb

12.1 Ha az Általános Szerződési Feltételek és kikötések másképp nem rendelkeznek, teljesítés helye a logisztikai központ Müllendorfban.

12.2 A vevő adatai a szerződéskötés céljából automatizált rendszer segítségével kerülnek feldolgozásra, és szükség esetén továbbadhatók olyan harmadik feleknek, akik üzleti kapcsolatban állnak velünk. A vevő ezennel egyetért. Az adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban kezeljük.

12.3 Amennyiben ezen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné válik, a fennmaradó rendelkezések érvényessége ezáltal nem változik. Az érvénytelen rendelkezés helyett egyetértés születik arról, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legközelebbi jogilag megengedett módon jöjjön létre.

12.4 Minden megállapodás, későbbi módosítások, kiegészítések, kiegészítő megállapodások stb. megkövetelik az írásos formanyomtatvány érvényességét. Ez vonatkozik az írásbeli formanyomtatványtól való eltérésekre is.

Fassung vom 01.08.2011

fizetés módok

footer_paymenttypes.png
© KOLARZ GmbH | Impresszum | Általános szerződési feltételek | Elállási feltételek | Felhasználói utasítások | Adatvédelem